نظرتون نسبت به فروشگاه چیه؟
کتاب ها کمه :
1 نفر - 25%
کتاب ها مفیده :
2 نفر - 50%
کتابها مفید نیست :
0 نفر - 0%
قیمت کتابها مناسبه :
1 نفر - 25%
قیمت کتابها مناسب نیست :
0 نفر - 0%
کتاب دیگه میخوام :
0 نفر - 0%